Đèn chiếu sáng khẩn cấp IP65 Loại Bóng High-Bright Super LED

Gallery hình ảnh

Mô tả ngắn...

Đèn Emergency Kín nước IP65

IP65 emergency lamp

Sử dụng bóng Super LED

Tính năng - Features Specification:

 • Ñeøn Emergency söû duïng boùng Super Led tuoåi thoï cao.
 • Emergency lamp Super Led
 • Accu khoâ / hoaëc Pin Nikel Ni – Cd khoâng caàn baûo trì.
 • Sealed lead acid battery or Nikel Cadmium, free maintenaint
 • Söû duïng gaén töôøng, xaùch tay hoaëc ñeå baøn raát tieän duïng.
 • Use wall type, handheld or stand type.
 • Tieän duïng cho cöûa haøng, vaên phoøng, cao oác, khaùch saïn, sieâu thò, taàng ham, nhaø xöôûng…
 • Use for: Hotels, Shops, Apartements, Supermarkets, Factories…
 • Baûo haønh 12 thaùng
 • Warranty 12 months
 • Đèn sạc - Đèn chiếu sáng khẩn cấp POWERLINE
 • Model: PL - 210
 • Công suất: Bóng LED
 • Độ kín nước: IP65
 • Chế độ sáng: sáng DC / Tự động bật sáng khi mất điện
 • Kiểu dáng đẹp. thiết kế thẫm mỹ
 • Pin Nikel tuổi thọ cao, không cần bảo trì.
 • Dung lượng accu: Pin Ni Cd 3,6V - 4Ah.
 • Thời gian sáng: 3h.
 • Kích thước: 90 x 120 x 350 mm
 • Ánh sáng trắng daylight.

Nội dung đang cập nhật...