Đèn chiếu sáng khẩn cấp 2LN Bóng High Bright Super LED

Gallery hình ảnh

Mô tả ngắn...

 • Đèn chiếu sáng khẩn cấp 2LN.
 • Bóng Super LED
 • Điện áp sử dụng: 220V

Tính năng - Features Specification:

 • Ñeøn Emergency söû duïng boùng halogen 6V – 5w hoaëc boùng Super Led tuoåi thoï cao.
 • Emergency lamp spot light type with halogen 6v-5w / or Super Led
 • Accu khoâ / hoaëc Pin Nikel Ni – Cd khoâng caàn baûo trì.
 • Sealed lead acid battery or Nikel Cadmium, free maintenaint
 • Söû duïng gaén töôøng, xaùch tay hoaëc ñeå baøn raát tieän duïng.
 • Use wall type, handheld or stand type.
 • Coå ñeøn xoay troøn, ñieàu chænh moïi goùc ñoä saùng
 • Lamp could be adjust at any angel.
 • Tieän duïng cho cöûa haøng, vaên phoøng, cao oác, khaùch saïn, sieâu thò, taàng ham, nhaø xöôûng…
 • Use for: Hotels, Shops, Apartements, Supermarkets, Factories…
 • Baûo haønh 12 thaùng
 • Warranty 12 months

Thoâng soá kyõ thuaät – Technical Data:

 

Model

2LN

2LN - LED

2LS

2LS - LED

Coâng suaát boùng

Lamp source

Halogen 6v

Super LED

Halogen 6V

Super LED

Chaát lieäu

Housing

Voû nhöïa ABS thaåm myõ Molded thermoplastic ABS housing

Voû saét sôn tónh ñieän ñeïp

Steel powder-coasted

Ñieän aùp söû duïng

Input voltage

220 VAC / 50Hz

Nhieät ñoä hoaït ñoäng

Temperature

5 – 40oC

Ñoä kín nöôùc, kín buïi

IP grade

IP 20

Cheá ñoä saùng

Lighting type

Töï ñoäng baät saùng khi maát ñieän

Automatic light up when Power failure, free maintaince

Dung löôïng accu

Battery Ni - Cd

2,4V

800mAh

6V

1800 mAh

2,4V

800mAh

6V

1800 mAh

Thôøi gian saïc

Recharge duration

<18 hours

<18 hours

<18 hours

<18 hours

Thôøi gian saùng

Duration

3 – 5 hours

3 – 5 hours

3 – 5 hours

3 – 5 hours

Kích thöôùc

Dimension

270W x 280H x 90D (mm)

Caân naëng

Weight

1,80 Kgs

1,65 Kgs

Nội dung đang cập nhật...