Đèn chiếu sáng khẩn cấp PL230 bóng Huỳnh Quang 2 x 10W

Tính năng - Features Specification:

 • Ñeøn Emergency söû duïng boùng Huỳnh quang T8
 • Emergency lamp flourescent type with Florescent tube T8 8W
 • Accu khoâ / hoaëc Pin Nikel Ni – Cd khoâng caàn baûo trì.
 • Sealed lead acid battery or Nikel Cadmium, free maintenaint
 • Söû duïng gaén töôøng, xaùch tay hoaëc ñeå baøn raát tieän duïng.
 • Use wall type, handheld or stand type.
 • Tieän duïng cho cöûa haøng, vaên phoøng, cao oác, khaùch saïn, sieâu thò, taàng ham, nhaø xöôûng…
 • Use for: Hotels, Shops, Apartements, Supermarkets, Factories…
 • Baûo haønh 12 thaùng
 • Warranty 12 months
 • Bóng huỳnh quang T8: 2 bóng x 10w x 30cm
 • Sáng AC/ DC
 • Accu khô không cần bảo trì.
 • Dung lượng accu: 6V - 4.5Ah.
 • Thời gian sáng: 3h.
 • Kích thước: 90 x 120 x 350 mm
 • Ánh sáng trắng daylight.

Nội dung đang cập nhật...